Gebruiksvoorwaarden

LEES DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE ZORGVULDIG VOORDAT U VAN DEZE WEBSITE (DE 'WEBSITE') GEBRUIKMAAKT OF EEN ACCOUNT AANMAAKT. DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE WEBSITE (DE 'GEBRUIKSVOORWAARDEN') BEPALEN UW TOEGANG TOT EN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN HET AANMAKEN VAN UW ACCOUNT. DE WEBSITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIK BESCHIKBAAR ONDER DE VOORWAARDE DAT U AKKOORD GAAT MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZOALS HIERONDER BESCHREVEN EN DIE DEZE 'OVEREENKOMST' VORMEN. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ALLE GEBRUIKSVOORWAARDEN, GEEF UZELF DAN GEEN TOEGANG TOT OF MAAK GEEN GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN MAAK GEEN ACCOUNT AAN. DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT, GEVEN U EN DE ENTITEIT DIE U VERTEGENWOORDIGT ('U' OF 'UW') TE KENNEN AKKOORD TE GAAN MET DE GEBRUIKSVOORWAARDEN.

Inhoud

Inhoud: alle informatie en diensten die worden weergegeven of verstrekt op deze website. Alle inhoud is eigendom van of wordt in licentie gegeven aan Axon Enterprise, Inc. (Axon). Inhoud omvat tekst, foto's, illustraties, grafieken, pictogrammen, logo's, audio, geluiden, muziek, video, gegevenscompilaties, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, computercodes, methodes, 'uitstraling' en opstelling van de inhoud. De inhoud wordt wettelijk beschermd, waaronder het auteursrecht, het handelsmerk en handelswetten.

Toegestaan gebruik

Axon biedt de beschikbare diensten op haar website aan op voorwaarde dat u instemt met de gebruiksbeperkingen en verboden activiteiten die in deze overeenkomst worden vastgelegd. Uw voortgezet gebruik van de website na het publiceren van wijzigingen betekent dat u instemt en akkoord gaat met de wijzigingen. Zolang u zich houdt aan deze overeenkomst, verleent Axon u een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en herroepelijk voorrecht om de website te bezoeken en te gebruiken. Specifieke gebruiksrechten zijn onder meer:

 1. Geef de inhoud alleen weer voor uw onmiddellijk, tijdelijk, persoonlijk en niet-commercieel gebruik, zoals voor het bepalen of Axon-goederen of diensten geschikt zijn voor uw behoeften of voor het bestellen van producten voor uzelf, uw werkgever of bedrijf;
 2. Het downloaden van onderzoeksrapporten en productinformatie alleen voor persoonlijk of wetenschappelijk onderzoek; en
 3. Het downloaden van audiovisuele en video-inhoud op uw personal computer of een ander apparaat om deze direct, tijdelijk, persoonlijk en niet-commercieel te gebruiken.

Tenzij voor u een andere licentie geldt, kunt u doelbewust gebruikmaken van de inhoud die door Axon ter beschikking wordt gesteld om te downloaden van de website, op voorwaarde dat u: (a) alleen gebruikmaakt van de ongewijzigde gedownloade kopie voor uw persoonlijke, niet-commerciële informatieve doeleinden; (b) geen aanvullende verklaringen of garanties doet met betrekking tot de informatie van de gedownloade kopie; en (c) zich niet inlaat met een van de verboden toepassingen die hieronder worden beschreven.

Uw account

 1. Het aanmaken van uw account. De toegang tot en het gebruik van bepaalde aanvullende functies en/of voordelen van de website zijn onderworpen aan het aanmaken van een account bij Axon (de 'account'). Als u een account wilt aanmaken, moet u een e-mailadres hebben en waarheidsgetrouwe en accurate informatie verschaffen. U moet bevoegd zijn om gebruik te maken van de website en diensten waarvoor u zich registreert, en in het bijzonder voldoen aan de leeftijdscriteria. U bent zelf verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid en veiligheid van uw account en alle gebruikersnamen, wachtwoorden, authenticatiecodes of andere veiligheidsvoorzieningen of procedures (gezamenlijk 'wachtwoord'). Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit onbevoegd gebruik van uw account. We behouden ons op elk gewenst moment het recht voor om u toegang tot de website en/of diensten te ontzeggen en uw wachtwoord te wijzigen (of van u te eisen het wachtwoord te wijzigen). Elk gebruik van uw account met uw wachtwoord, en met name de aankoop van diensten of producten, wordt geacht door u te worden uitgevoerd. Als er contactgegevens (zoals, zonder beperking, gebruikersnaam, e-mailadres en factuuradres) veranderen, gaat u ermee akkoord uw account binnen 30 dagen na de wijziging bij te werken.
 2. Nauwkeurigheid en gebruik van uw accountgegevens. U gaat ermee akkoord juiste, nauwkeurige, bijgewerkte en volledige informatie te verstrekken en deze actueel te houden. U mag niet beweren een andere persoon of entiteit te zijn of uw identiteit of een partnerschap met een andere persoon of entiteit op onnauwkeurige wijze weergeven. Hieronder wordt verstaan het gebruik van de gebruikersnaam of andere informatie met betrekking tot de account van iemand anders, of de naam, gelijkenis, stem, afbeelding of foto van een andere persoon of het verstrekken van valse informatie als u tijdens het registratieproces wordt gevraagd deze informatie te geven. U erkent en aanvaardt dat we actie kunnen ondernemen om de juistheid van de informatie die u geeft te controleren. Om andere gebruikers te beschermen en risico's van fraude te voorkomen, gaat u akkoord met het op aanvraag per e-mail, fax of post toesturen van de nodige autorisaties en ondersteunende documenten naar ons. Als u informatie verstrekt die onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, of als we gegronde redenen hebben om te vermoeden dat uw informatie onjuist, onnauwkeurig, verouderd of onvolledig is, hebben we het recht om uw account op te schorten of te beëindigen en uw huidig of toekomstig gebruik van de website of diensten (of een gedeelte daarvan) te verbieden. Tevens gaat u ermee akkoord ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen via customerservice@axon.com van enig ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord of andere informatie met betrekking tot uw account of van enige andere beveiligingsfout die u opmerkt betreffende of met betrekking tot de website of diensten.

Aanvullende algemene voorwaarden voor gebruik van de website

Het privacybeleid en de handelsmerkverklaring van Axon zijn ook van toepassing op uw gebruik van de website. Beide beleidslijnen kunnen van tijd tot tijd worden veranderd en de aangebrachte veranderingen zijn onmiddellijk van kracht na het plaatsen op de website.

Verboden gebruik

Onderstaand gebruik is verboden voor een gebruiker:

 1. Het plaatsen van illegale of schadelijke inhoud. Het uploaden, publiceren, e-mailen, verzenden of beschikbaar stellen van inhoud die onwettig, schadelijk,
  bedreigend, beledigend, intimiderend, misleidend, lasterlijk, vulgair, obsceen, inbreukmakend op andermans privacy, hatelijk, racistisch,
  etnisch of anderszins verwerpelijk is.
 2. Het uploaden van kwaadaardige inhoud. U mag geen materiaal uploaden, publiceren, e-mailen, verzenden of anderszins beschikbaar maken dat
  softwarevirussen of andere computercodes of bestanden of programma's bevat die zijn ontwikkeld ter onderbreking, vernietiging of beperking van de functionaliteit van
  computersoftware, hardware of telecommunicatieapparatuur.
 3. Onbevoegde overdracht of weergave van de inhoud van de website. U mag de inhoud van de website niet kopiëren, vertonen, distribueren, downloaden, autoriseren, wijzigen, publiceren,
  opnieuw publiceren, reproduceren, hergebruiken, verkopen, overdragen, gebruiken om een afgeleid werk te maken, of op andere wijze gebruikmaken van de inhoud van de website voor publieke of
  commerciële doeleinden.
 4. Onbevoegde export van de inhoud van de website. U mag de inhoud of een kopie of aanpassing van de inhoud,
  of een product of dienst aangeboden op de website, niet gebruiken, exporteren of opnieuw exporteren als dat in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder, zonder uitzondering de veiligheids- en exportwetgeving en voorschriften van de Verenigde
  Staten.
 5. Het plaatsen van een onredelijke belasting op de website. U mag geen enkele handeling uitvoeren die een onredelijke of onevenredig grote
  belasting op de infrastructuur van de website of de systemen of netwerken van Axon, of systemen of netwerken verbonden aan de website van Axon, veroorzaakt.
 6. Het verhullen van de herkomst van uw vraag of publicatie op de website. U mag geen kopteksten vervalsen of op een andere manier ID's manipuleren om de herkomst van een bericht of overmaking, dat/die u naar Axon heeft verzonden op of via de website, of een dienst aangeboden op of via de
  website, te
  verhullen. U mag niet beweren dat u iemand anders bent of vertegenwoordigt, of zich voordoen als een andere persoon of entiteit.
 7. Het kopiëren of schrappen van inhoud van de website. U mag geen gebruikmaken van 'deep-linking', 'page-scraping', 'robots', 'spiders' of een ander automatisch(e) apparaat, programma,
  algoritme of methodologie, of een vergelijkbaar of gelijkwaardig handmatig proces, om enig deel van de website of de
  inhoud te verkrijgen, kopiëren of controleren. Daarnaast is het verboden om op enige wijze de navigatiestructuur of de presentatie van de website of inhoud te reproduceren of te omzeilen
  om materialen, documenten of informatie te verkrijgen of trachten te verkrijgen via middelen die niet opzettelijk ter beschikking gesteld zijn op of door middel van de website.
 8. Toegang verkrijgen op onrechtmatige wijze. U mag niet proberen om onbevoegde toegang tot de website of inhoud, andere accounts, computer
  systemen of netwerken aangesloten op een server of inhoud van Axon te verkrijgen, door middel van hacken, password mining of andere middelen. Het is ook niet toegestaan materialen of informatie te verkrijgen of
  trachten te verkrijgen door middelen die niet opzettelijk beschikbaar zijn gesteld door middel van de website of inhoud.
 9. Beperkt recht. Het creëren van afgeleide werken en het verlenen van sub-licenties voor inhoud is uitdrukkelijk verboden.
 10. Gebruik dat niet uitdrukkelijk is toegestaan. Inhoud mag op geen enkele manier (met inbegrip van 'mirroring') zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke
  toestemming van Axon worden verspreid naar een andere computer, server,
  website of ander middel voor publicatie of distributie of een commerciële onderneming. U mag andere gebruikers niet lastigvallen, geen ongevraagde berichten voor commerciële doeleinden sturen, de site en de
  diensten niet gebruiken voor enquêtes, wedstrijden, piramideverkoop of soortgelijke activiteiten, of voor het verzenden van massa-e-mails, spam of
  ongevraagde reclame of promotionele artikelen voor commerciële doeleinden of anderszins.
 11. Het gebruik van onjuiste informatie. U mag geen gebruikmaken van onjuiste informatie, van een account van een andere gebruiker, de identiteit van een andere persoon of van
  valse toegangsgegevens om de oorsprong van inhoud die via de website, diensten of een openbaar forum wordt verspreid, te verhullen. U
  mag zich niet uitgeven voor een andere persoon of entiteit, met inbegrip van maar niet beperkt tot een vertegenwoordiger van Axon, of een valse verklaring afleggen of anderszins een
  verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit.
 12. Gebruik dat de reikwijdte van deze voorwaarden overschrijdt. Als Axon aangeeft dat de manier waarop u gebruikmaakt van de website verboden of
  ongeoorloofd is, kunt u de website niet langer gebruiken voor dat specifieke doel.

Het controleren van de website door Axon

Axon is niet verantwoordelijk voor en biedt geen ondersteuning, goedkeuring of afkeuring van meningen, adviezen en/of aanbevelingen die via de website worden weergegeven of verzonden door gebruikers, met name in een openbaar forum, en wijst elke verantwoordelijkheid op dit gebied af. U begrijpt dat u, door gebruik te maken van de website en diensten, kunt worden blootgesteld aan door gebruikers gegenereerde inhoud (in het Engels afgekort als 'UGC', User Generated Content) die beledigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan zijn. Wij geven geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties met betrekking tot de UGC of de juistheid en betrouwbaarheid van de UGC die u via de website of diensten kunt tegenkomen. U stemt ermee in dat u het gebruik van UGC, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de UGC, moet evalueren, dat u alle risico's die eraan verbonden zijn zal dragen en u erkent dat u zich op geen enkele UGC kunt beroepen. U bent zelf verantwoordelijk voor uw interacties met andere gebruikers van de website en diensten. We behouden ons het recht voor, maar hebben daartoe geen verplichting, om geschillen tussen u en andere gebruikers van de website en diensten te controleren. We hebben ook het recht om uw account en toegang tot de website en/of diensten te beëindigen als we vaststellen dat dat, naar ons eigen goeddunken, verstandig is. We behouden ons het recht voor, zonder dat dit een verplichting is, om de inhoud die online is geplaatst, in het bijzonder op openbare forums, te beoordelen en om, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en om welke reden dan ook, de UGC te verwijderen van de website of diensten. Dit geldt ook voor, maar is niet beperkt tot, inhoud die naar ons eigen goeddunken deze gebruiksvoorwaarden schendt of anderszins verwerpelijk is. Axon behoudt zich bovendien het recht voor om aanvullende gedragsregels vast te stellen voor, en beperkingen op te leggen aan het gebruik van de website, diensten en publieke forums.

Intellectuele eigendom

De handhaving van de rechten door Axon in het kader van deze overeenkomst is een aanvulling op de intellectuele eigendomsrechten van Axon die vallen onder het toepasselijk recht, waaronder maar niet beperkt tot de wetten en verdragen voor auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelswetten, licenties en oneerlijke concurrentie. De als geregistreerd aangeduide handelsmerken zijn geregistreerd in de Verenigde Staten en er kan geen aanspraak op worden gemaakt dat de indicatie een kennisgeving van registratie in ieder ander land is, tenzij dat specifiek wordt vermeld in een juridische verklaring op de website.

U kunt beoordelingen, opmerkingen of andere feedback plaatsen op de website als onderdeel van uw account of in de publieke forums. Eventuele opmerkingen, suggesties of feedback (gezamenlijk 'feedback') die aan ons worden voorgelegd met betrekking tot de producten of diensten op de website, worden eigendom van Axon of zijn licentiegevers. We zijn niet verplicht om alle feedback als vertrouwelijk te behandelen, en we zijn niet aansprakelijk voor ideeën of ons gebruik van de feedback (waaronder, maar niet beperkt tot, ideeën betreffende producten, toepassingen, de website, diensten of reclame). Zonder beperking hebben we overal exclusief eigendom van alle huidige en toekomstige bestaande rechten over de feedback van elke soort en aard. Als gevolg hebben we ook het recht om de feedback voor commerciële of andere doeleinden te gebruiken, zonder daarvoor compensatie te geven aan u of een andere persoon die de feedback heeft verzonden. U erkent dat u verantwoordelijk bent voor alle informatie die u indient, en dat u, niet Axon, de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het bericht, inclusief de wettigheid, betrouwbaarheid en geschiktheid, originaliteit, en het auteursrecht.

Privacy

Door het gebruik van de site erkent u en gaat ermee akkoord dat overdrachten via Internet nooit volledig privé of veilig zijn. U begrijpt dat alle berichten of informatie die u naar de website of diensten stuurt, door anderen kunnen worden gelezen of onderschept, ook al is er een speciaal bericht dat een bepaalde overdracht (bijvoorbeeld creditcardinformatie) versleuteld is.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten die niet worden beheerd, gecontroleerd of onderhouden door Axon. Het opnemen van links naar andere websites op de website impliceert geen goedkeuring van Axon betreffende de gelinkte sites of de inhoud ervan. Als u de domeinnaam van deze site verlaat, doet u dit op eigen risico. U dient de gebruiksvoorwaarden van elk domein, met inbegrip van de praktijken voor privacy en gegevensverzameling, van alle andere websites die u bezoekt, te lezen.

Aansprakelijkheidsdisclaimer

DE WEBSITE, MET INBEGRIP VAN DE INHOUD, UGC EN DE INFORMATIE OVER AXON DIE ER TE VINDEN IS, WORDT 'ALS ZODANIG', AANGEBODEN, ZONDER ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, WAARONDER MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE INFORMATIE, DIENSTEN, OF PRODUCTEN DIE WORDEN AANGEBODEN VIA OF IN VERBAND MET DE WEBSITE EN ALLE DAARAAN VERBONDEN GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF NIET-INBREUK OP EIGENDOMSRECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL KUNNEN AXON, ZIJN DIENSTVERLENERS OF VOORKEURSPARTNERS AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIEVE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE ALS GEVOLG VAN, OF OP EEN ANDERE WIJZE VERBAND HOUDEND MET, HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE. DIT GELDT OOK VOOR VERTRAGING IN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET NIET KUNNEN TOETREDEN TOT DE WEBSITE, DE INFORMATIE (INCLUSIEF INFORMATIE OVER AXON), SOFTWAREPRODUCTEN EN DIENSTEN DIE VIA DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN, OF ANDERSZINS VERBONDEN ZIJN MET HET GEBRUIK VAN DE SITE, HETZIJ OP BASIS VAN EEN CONTRACT, RISICOAANSPRAKELIJKHEID, OF ANDERS, ZELFS ALS TASER, OF ZIJN DIENSTVERLENERS OF ZIJN VOORKEURSPARTNERS OP DE HOOGTE WAREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE.

IN GEEN GEVAL ZAL AXON, OP WAT VOOR MANIER OOK, AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ALLE UGC, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, FOUTEN OF OMISSIES IN UGC, NOCH VOOR ENIG ANDER VERLIES OF SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE NAAR AANLEIDING VAN DIT GEBRUIK VAN UGC GEPLAATST, GEMAILD OF ANDERSZINS VERZONDEN WORDT OP DE WEBSITE OF DIENSTEN. AXON IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR MISBRUIK OF VERDUISTERING DOOR EEN GEBRUIKER VAN ENIGE UGC DIE U OP DE DIENSTEN PUBLICEERT.

Axon en zijn dienstverleners zijn niet aansprakelijk voor de informatie die onjuist is als gevolg van technische defecten in de software die wordt gebruikt op de website, ongeacht of dit wordt veroorzaakt door hun respectieve systemen of door software van derden.

Lokale wetgeving

Als u de website buiten de Verenigde Staten van Amerika gebruikt, bent u volledig verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving, waaronder maar niet beperkt tot de wetten van andere landen omtrent in- en uitvoer met betrekking tot de materialen en de inhoud van derden.

Beëindiging van gebruik

Axon behoudt zich het recht voor om diensten aan u te beëindigen zonder nadere kennisgeving of uitleg indien, naar eigen goeddunken, een schending van deze overeenkomst wordt vastgesteld. Uw voortdurend vermogen om toegang te krijgen tot de website houdt geen verklaring van afstand in van Axon van de rechten die het kader van deze overeenkomst vormen.

Wijzigingen van inhoud en algemene gebruiksvoorwaarden

Axon behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving aan u en naar eigen goeddunken, delen van deze gebruiksvoorwaarden en/of inhoud te veranderen, te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig deze gebruiksvoorwaarden te controleren op veranderingen.

Forumkeuze

Deze overeenkomst en de relatie tussen u en Axon worden beheerst door de wetgeving van de staat Arizona, ongeacht welke vorm van conflict over de wettelijke bepalingen. U gaat akkoord met de persoonlijke en exclusieve bevoegdheid van de staat en federale rechtbank in Phoenix, Arizona voor alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met deze gebruiksvoorwaarden, website en inhoud van de website.

Beperkte tijd om uw claim in te dienen

U stemt ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de website of de inhoud van de website aanvangt binnen 1 jaar nadat de oorzaak van de rechtszaak ontstaat. In alle andere gevallen is het geschil permanent verjaard.

Beëindiging van voorwaarden

Als een van de bepalingen van deze overeenkomst door een rechtbank of ander bevoegde rechter nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard, zullen deze bepalingen worden beperkt of geëlimineerd tot het noodzakelijk minimum en vervangen worden door een geldige bepaling die de bedoeling van deze overeenkomst het best verwoordt, zodat deze overeenkomst volledig van kracht zal blijven. Het verzuim van Axon om op de strikte uitvoering van deze overeenkomst aan te dringen of deze af te dwingen, mag niet worden opgevat als een verklaring van afstand van Axon om enige bepaling of enig recht van deze overeenkomst af te dwingen. Daarnaast zal geen enkele gedragslijn tussen Axon en u, of een andere partij, de reden zijn voor een wijziging in een bepaling van deze overeenkomst. Deze overeenkomst verleent geen rechten of rechtsmiddelen aan derden.

Herzien op 5 april 2017

TASER® en © zijn geregistreerde handelsmerken van Axon Enterprise, Inc. ©2017 Axon Enterprise, Inc. Alle rechten voorbehouden.